COLORECTAL SCHEDULE

Colorectal Section Chair


Eduardo Parra-Davila


Marcos Gomez

Faculty

Sam Atallah
G  Choi
Roger Gerjy
SH Kim
Armando Melani
V. Obias
Paolo Pietro Bianchi
Philippe Rouanet
Giuseppe Spinoglio